Услугите кои ви ги нуди нашата компанија

Quattro Computers се карактеризира со разновидност во својата дејност. Услугите кои ја карактеризират ова компанија се: Продажба на компјутери, принтери, видео апарати, ИТ мрежни алатки.
• Изградба, конфигурација, одржување на ИТ мрежите и жичните и безжичните (wireless и wired) компјутерски системи како и на софтверските системи.
• Серфтификација на сите видови на кабли.
• Компјутерска обука ( Windows, MC Word, MC Excel, MC PowerPoint, Internet Explorer)

Листа на услуги кои ги нудиме:
• Техничка подршка за сите ИТ работи
• Поправка и диагностифицирање на компјутерот
• Инсталирање на компјутерот
• Тестирање на сигурноста на компјутерските системи
• Вмрежување на wired/ wireless
• Инсталирање на хардверот
• Инсталирање и доградба на разни системи
• Инсталирање на анти-вирус софтверите
• Враќање на загубените информации при работа.

Професионализмот и експертизата се круцијални особини на ова претпријатие, како две важни фактори кои и дават капацитет да гради квалитетен и флексибилен сервис. Екипата на Quattro Computers се карактеризира со врлина, професионалност и визионерство во сферата на компјутерските, економските и финансиските науки. Основна цел на ова компанија е надоврзувањето на квалитетот на продуктите со задоволството на клиентите.