Нашите почитувани Клиенти

Поаѓајќи од тоа дека Quattro Computers има значителен број клиенти од сите сфери и сите старосни групи, како перманентни и периодични клиенти се:

Јавни Институции:
• Македонска Пошта, Скопје
• Департмент за геодезија ''Геоинженеринг'', Тетово
• Здравствена Куќа, Тетово
• Општина Тетово
• Општина Бервеница
• Јавно Комунална Претпријатие

Едукативни Инститции
• Државен Тетовски Универзиет
• Универзитет на Југоисточна Европа
• Театар во Тетово
• Културен Центар, Тетово

Приватни Компании:

• Компанија "Ecolog" Тетово
• Фарма ''Vezë Sharri'' с.Требош, Тетово
• Фабрика ''Lecker'', Тетово
• Компанија ''Geosystem''
• Градежна компанија''Moding''
• Western Union, Скопје

Екипата на Quattro Computers
Екипата на Quattro Computers се карактеризира со врлина, професионалност и визионерство во сферата на компјутерските, економските и финансиските науки.