Shërbimet që i ofron kompania jonë
Quattro Computers karakterizohet me shumëllojshmërinë e veprimtarisë së saj. Shërbimet që e cilësojnë këtë kompani janë: Shitje të pajisjeve kompjuterike, pajisjeve për printim, videopajisje, pajisje të rrjeteve të IT.
• Ndërtim, konfigurim dhe mirëmbajtje të rrjeteve dhe sistemeve kompjuterike me dhe pa kablo (wireless dhe wired), dhe sistemeve softverike.
• Çertifikimin e të gjitha llojeve të kablove.
• Trajnime për kompjuter ( Windows, MC Word, MC Excel, MC PowerPoint, Internet Explorer)

Lista e disa prej shërbimeve që i ofrojmë:
• Mbështetje teknike për gjitha punët e IT
• Riparim dhe diagnostikim i kompjuterit
• Instalim i kompjuterit
• Testim i sigurisë së sistemeve kompjuterike
• Rrjeta Wired / Wireless
• Instalim të hardverit
• Instalim dhe upgrade të sistemeve të ndryshme
• Instalim Anti-Virus softverëve
• Kthim të të dhënave të humbura gajtë punës

Ekspertizmi dhe profesionalizmi janë çështje të rëndësishme të kësaj sipërmarrje, si dy faktorë që i japin kompanisë kapacitetin për të ndërtuar një shërbim kualitativ dhe fleksibil. Ekipi punues i Quattro Computers karakterozohet me shkathtësi, vigjilencë dhe profesionalizëm në sferën e shkencave kompjuterike, ekonomike dhe të financave. Qëllimi kryesor i politikës së kësaj kompanie është ndërlidhja mes kualitetit të produkteve dhe satisfaksioni i konsumatorve, gjë e cila për këtë kompani është gjithmonë në rend të parë.